മേശ കസേര വിതരണം നിർവ്വഹിച്ചു
ഗുരുവായൂര്‍ നഗരസഭയിലെ പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മേശ കസേര എന്നിവ വിതരണം ചെയ്തു.
നഗരസഭ അദ്ധ്യക്ഷ പ്രൊ p K ശാന്തകുമാരിവിതരണം നിർവ്വഹിച്ചു


Share on Facebook Share on Twitter Share on Linkedin Share on GPlus Share on Whatsapp


Enter your comment