പുതുമയാർന്ന വികസന പദ്ധതികളുമായി ഗുരുവായൂർ നഗരസഭ
ഗുരുവായൂര്‍ നഗരസഭ വിപുലമായ സ്റ്റാറ്റസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് തയ്യാറാക്കി, വികസനരേഖ പ്രകാശനം ചെയ്തു പുതുമയാര്‍ന്ന പദ്ധതികള്‍ ഉള്‍ക്കൊളളുന്ന പദ്ധതികള്‍ തയ്യാറാക്കി, പദ്ധതികള്‍ക്ക് അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്ന 2017-18 ലെ ആദ്യ നഗരസഭയായി ഗുരുവായൂര്‍ മാറി. ഇപ്പോള്‍ 60 പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികള്‍ക്ക് ടെണ്ടര്‍ നടപടികള്‍ പൂര്‍ത്തീകരിച്ചുകൊണ്ട് വികസന പ്രക്രിയയ്ക്ക് മാതൃക സൃഷ്ടിച്ചു മുന്നോട്ട് സഞ്ചരിക്കുകയാണ് ഗുരുവായൂര്‍ നഗരസഭ.


Share on Facebook Share on Twitter Share on Linkedin Share on GPlus Share on Whatsapp


Enter your comment