ഗുരുവായൂര്‍ നഗരസഭയില്‍ പുതിയ സ്റ്റാന്‍റിങ്ങ് കമ്മിറ്റി ചെയര്‍മാന്‍മാരെ തെരഞ്ഞെടുത്തു
ഗുരുവായൂര്‍ നഗരസഭയില്‍ ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്‍റിങ്ങ് കമ്മിറ്റി ചെയര്‍മാനായി ശ്രീ കെ.വി. വിവിധിനേയും, പൊതുമരാമത്ത് കാര്യ സ്റ്റാന്‍റിങ്ങ് കമ്മിറ്റി ചെയര്‍മാനായി ശ്രീ ടി. എസ്. ഷെനിലിനേയും തിരഞ്ഞെടുത്തു.
ഗുരുവായൂര്‍ നഗരസഭ കൌണ്‍സില്‍ഹാളില്‍ വെച്ചു 09.05.2018 ന് നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് യോഗത്തില്‍ ഡെപ്യുട്ടി കളക്ടര്‍ (ആര്‍ ആര്‍) വരണാധികാരിയായിരുന്നു.


Share on Facebook Share on Twitter Share on Linkedin Share on GPlus Share on Whatsapp


Enter your comment